Käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot ja vastuut 1.11.2009

1. Perusteet

www.suurtampere.fi on Pirkanmaan Sanomat Oy:n tuottama ja julkaisema palvelu (jäljempänä Palvelu) Näitä käyttöehtoja sovelletaan Pirkanmaan Sanomien ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) välillä.

Pirkanmaan Sanomat toimittaa Palvelun sitoumuksetta. Pirkanmaan Sanomilla on oikeus muuttaa, lisätä ja poistaa osio Palvelusta tai lopettaa Palvelu osittain tai kokonaan.

Palvelun ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida taata. Pirkanmaan Sanomat Oy tai sen lisenssinhaltijat eivät missään olosuhteissa vastaa tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sama koskee mahdollisia tietoturvariskejä.

2. Oikeudet

www.suurtampere.fi Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Kaikki Palvelun oikeudet kuuluvat Pirkanmaan Sanomille. Asiakkaan toimittaman materiaalin kaikki tekijänoikeudet ja lähioikeudet, edelleen luovutusoikeus ja muunteluoikeus mukaan lukien, siirtyvät aineiston toimittamisen myötä Pirkanmaan Sanomille. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelun teksti-, kuva- ja videosisältöä ja sisällön osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa sisällön osasta muutama kappale omaan käyttöön, yksityiseen tutkimustoimintaan, opiskeluun tai harrastustoimintaan, jolla ei ole kaupallisia tavoitteita. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen, mikäli kysymys ei ole yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvästä toiminnasta tai kaupallisista tavoitteista.

Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataville on kielletty ilman Pirkanmaan Sanomien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan varastointiin, julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen tai esittämiseen tai näyttämiseen julkisesti. Tämä kielto koskee niin vastikkeellista kuin vastikkeetonta luovutusta. Asiakas on korvausvelvollinen Pirkanmaan Sanomille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3. Vastuut Palvelun sisällöistä

Pirkanmaan Sanomien tuottama sisältö

Pirkanmaan Sanomat vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä sekä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Pirkanmaan Sanomat ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Pirkanmaan Sanomat ei vastaa asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin.

Asiakkaan Palveluun toimittama sisältö

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista.

Asiakas vastaa myös siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Pirkanmaan Sanomille, Pirkanmaan Sanomien sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Pirkanmaan Sanomille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Jos asiakas toimittaa Palveluun teksti, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä aineistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kirjoittanut ja/tai kuvannut materiaalin tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, tai että materiaalin kirjoittanut ja/tai kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa niin, että luovutus sisältää myös muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden, ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa ja/tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Pirkanmaan Sanomat voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja/tai muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee tiedusteltaessa pystyä esittämään kyseessä olevat suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Pirkanmaan Sanomilla on oikeus oman harkintansa mukaan olla julkaisematta asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

Palvelussa on keskustelupalsta, johon asiakkaat voivat osallistua lähettämällä palstalle tekstiviestejä. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Pirkanmaan Sanomien mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Asiakas on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Asiakas myöntää Pirkanmaan Sanomille kaikki oikeudet muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita Pirkanmaan Sanomat ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Pirkanmaan Sanomilla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Palvelussa on artikkelien kommentointimahdollisuus. Julkaisemalla oman kommentin Palvelun artikkeleissa Asiakas sitoutuu siihen, että hän ei levitä harhaanjohtavaa, epätäydellistä, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, solvaavaa, tai tarkoituksellisesti virheellistä tietoa. Kaikki tällainen tieto tullaan poistamaan. Tarpeen vaatiessa, jos on syytä epäillä, että kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla tiedot ja jos viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön, tiedot luovutetaan ko. viranomaiselle.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö

Pirkanmaan Sanomat menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet asiakkaat ovat Pirkanmaan Sanomien asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin palveluun liittyviin tarkoituksiin. Asiakkaan antamia yhteystietoja – kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa – ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan antamaa nimenomaista suostumusta. Pirkanmaan Sanomat ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Palvelun sisällön kehittämiseksi asiakkaan tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää niin sanottuja evästeitä. Evästeillä kootaan tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Palvelun parantamisen lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa Pirkanmaan Sanomien ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina, ja Pirkanmaan Sanomat pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Yksikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

5. Käyttökatkot, käyttöehdot ja muut ehdot

Palvelussa saattaa ilmetä käyttökatkoja huollosta, liiasta kuormituksesta tai muusta syystä johtuen. Pirkanmaan Sanomat pyrkii informoimaan tulevista käyttökatkoksista. Pirkanmaan Sanomilla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä. Pirkanmaan Sanomat ei myöskään korvaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, vahinkoa tai kustannuksia. Pirkanmaan Sanomilla on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan seitsemän päivää ennen niiden voimaan astumista palvelun www-sivulla. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan niiden voimaantulohetkenä.

Ylivoimainen este – force majeure – vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita aina siihen asti, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset voidaan palauttaa.

Pirkanmaan Sanomat Oy:llä on oikeus siirtää Palveluun liittyvät henkilörekisterit, Palvelu ja sen ylläpito Pirkanmaan Lehtitaloon kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

SUUR-TAMPERE

MEDIAT

css.php